POLITYKA PRYWATNOŚCI

Wydawnictwolupan.pl szanuje Państwa prywatność i zobowiązuje się ją chronić, przestrzegając niniejszej polityki prywatności. Mamy świadomość, że przywiązują Państwo dużą wagę do sposobu wykorzystywania i udostępniania Państwa informacji i danych.

Niniejszym przedstawiamy naszą politykę prywatności. Korzystając z naszej Strony Internetowej, wyrażają Państwo zgodę na praktyki opisane w niniejszej polityce prywatności. Termin „Sklep Internetowy” oznacza naszą stronę internetową Wydawnictwolupan.pl .

Niniejsza polityka prywatności określa rodzaje informacji i danych, które możemy od Państwa zbierać i które Państwo mogą nam przekazywać podczas odwiedzania lub użytkowania naszego Sklepu Internetowego, oraz nasze praktyki związane ze zbieraniem, wykorzystywaniem, przechowywaniem, ochroną i ujawnianiem takich informacji i danych. Informacje i dane otrzymane od użytkowników pomagają nam personalizować i stale ulepszać nasz Sklep Internetowy pod kątem Państwa oczekiwań.

Niniejsza polityka prywatności dotyczy informacji i danych, które zbieramy:

 • na Sklepie Internetowym lub przez niego;
 • w formie korespondencji e-mailowej lub innej korespondencji elektronicznej między Państwem a Wydawnictwolupan.pl;
 • przez aplikacje na urządzenia mobilne i komputery pobierane przez Państwa ze Sklepu Internetowego, które umożliwiają interakcję między Państwem a Sklepem Internetowym poza przeglądarką;
 • kiedy tworzą Państwo konto na naszym Sklepie Internetowym; lub
 • kiedy rejestrują się Państwo w celu otrzymywania naszych newsletterów.

Proszę starannie zapoznać się z naszą polityką prywatności i zawartymi w niej zasadami i praktykami dotyczącymi Państwa informacji i danych oraz sposobu, w jaki się z nimi obchodzimy. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na nasze zasady i praktyki, nie powinni Państwo korzystać z naszego Sklepu Internetowego. Odwiedzając Sklep Internetowy lub korzystając z niego, wyrażają Państwo zgodę na niniejszą politykę prywatności.

 

§1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników, a także innych technologii pojawiających się na stronie internetowej Wydawnictwolupan.pl. Zawiera również politykę korzystania z usługi newsletter. W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie postanowień niniejszej Polityki Prywatności proszę kontaktować się z Administratorem.
 2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Wydawnictwolupan.pl  jest Wydawnictwo Lupan Anna Kościółek, prowadzący działalność na podstawie jednoosobowej  działalności gospodarczej, podlegający wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej wpisany pod numerem NIP: 8732556215, Regon: 387354755 zwany także zamiennie „Usługodawcą”.
  Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:
 • pod numerami telefonów Infolinii Konsumenckiej (Infolinii):
 • tel. komórkowy: 668317514
 • korzystając z adresu poczty elektronicznej: kontakt@wydawnictwolupan.pl.
 1. Wszelkie dane osobowe i adresowe podane przez Użytkownika na stronie wydawnictwolupan.pl nie będą w jakikolwiek sposób udostępniane ani odsprzedawane osobom trzecim. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 2. Dane osobowe Usługobiorcy i Klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) (zwana dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności, a każdego Użytkownika strony obowiązuje znajomość aktualnej polityki prywatności. Wraz z rozwojem naszej działalności nasze warunki handlowe i/lub nasza polityki prywatności także może ulec zmianie. Z zasady publikujemy na tej stronie wszelkie zmiany, które wprowadzamy do naszej polityki prywatności. Jeżeli dokonamy istotnych zmian w sposobie obchodzenia się z danymi osobowymi naszych użytkowników, możemy Państwa o tym powiadomić. Na górze strony widnieje data ostatniej modyfikacji polityki prywatności. O ile nie wskazano inaczej, nasza aktualna polityka prywatności dotyczy wszystkich posiadanych przez nas informacji i danych dotyczących Państwa i Państwa konta.

§2
Cel i zakres zbierania danych oraz odbiorcy danych

 1. Zbieramy kilka rodzajów informacji i danych od użytkowników naszego Sklepu Internetowego i na ich temat, m.in.:
 • Dane umożliwiające ustalenie Państwa tożsamości, takie jak imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mailowy, numer telefonu lub dane zbierane przez Stronę Internetową, które zgodnie z obowiązującymi przepisami stanowią dane osobowe lub dane umożliwiające ustalenie tożsamości, a także wszelkie inne informacje i dane pozwalające na kontakt z Państwem online lub offline („Dane Osobowe”);
 • informacje dotyczące Państwa łącza internetowego lub sprzętu, który Państwo wykorzystują do łączenia się z naszą Stroną Internetową, oraz szczegóły dotyczące użytkowania.
 1. Zbieramy takie informacje i dane:
 • bezpośrednio od Państwa, kiedy nam je Państwo przekazują; i/lub
 • automatycznie, kiedy przeglądają Państwo Sklep Internetowy. Informacje i dane zbierane automatycznie mogą obejmować szczegóły dotyczące użytkowania, adresy IP oraz informacje i dane zbierane przez pliki cookie i inne technologie śledzenia.
 1. Wykorzystujemy informacje i dane, które nam Państwo przekazują, w tym Dane Osobowe:
 • Do prezentacji Państwu naszego Sklepu internetowego i jego treści;
 • Do dostarczania Państwu informacji, newsletterów, produktów lub usług, które Państwo zamówili;
 • W innym celu, w jakim je Państwo przekazali;
 • Do wysyłania Państwu wiadomości na temat Państwa konta/zamówień;
 • Do wypełniania naszych zobowiązań i egzekwowania naszych praw wynikających z umów zawartych między Państwem a nami, m.in. w związku z płatnościami i windykacją należności (zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży)
 • Do powiadamiania Państwa o zmianach w naszym Sklepie Internetowym lub w produktach czy usługach, które przez nią oferujemy lub świadczymy;
 • W celu umożliwienia Państwu udziału w interaktywnych funkcjach naszego Sklepu Internetowego;
 • W inny sposób określony przy przekazywaniu przez Państwa informacji lub danych;
 • Możemy także wykorzystywać Państwa informacje i dane do kontaktowania się z Państwem w celu zaprezentowania naszych towarów i usług.
 • Wyrażenie przez Klienta opinii o zawartej Umowie Sprzedaży.
 1. Użytkownik dobrowolnie podaje dane osobowe za pomocą formularzy znajdujących się na Stronie, o których mowa poniżej, w celach na jakie wskazują dane formularze. Użytkownikowi przysługuje, w każdej chwili, prawo dostępu do treści jego danych oraz możliwość ich poprawiania, sprostowania lub żądania ograniczenia ich przetwarzania  (żądanie uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia).Użytkownik ma prawo do przenoszenia jego danych osobowych i wniesienia skargi do Prezesa UODO. Administrator danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego może przekazać dane osobowe Klienta firmom trzecim z których usług korzysta:
 • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.
 • W przypadku klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym z opcji wysyłki innych niż odbiór osobisty Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu wysyłkę zakupionych przedmiotów w Sklepie Internetowym.
 • Dane Użytkownika nie będą przekazywane żadnemu innemu podmiotowi, ani poza obszar Unii Europejskiej.
 1. Użytkownik podając swoje dane osobowe zgadza się na ich przetwarzanie w celach marketingu produktów i usług Administratora, w tym na poddanie ich profilowaniu dla potrzeb przygotowania zindywidualizowanej oferty. Użytkownik może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych oraz sprzeciw wobec profilowania w tym celu. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorców lub Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.
 2. Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz firm:
 • PayPro S.A., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, tel. +48 (61) 642 93 44, WWW: www.przelewy24.pl, zwany dalej Serwisem Przelewy24;- w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie.
 • DHL Parcel Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-823 Warszawa, przy  ul. Osmańskiej 2 – w zakresie niezbędnym do obsługi dostawy  zamówienia.
 • DHL Express (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie02-158 Warszawa przyul. Wirażowej 37 – w zakresie niezbędnym do obsługi dostawy  zamówienia.
 • DPD STREFAPACZKI Sp. z o.o. z siedzibą  w Warszawie, 02-274 Warszawa przy ul. Mineralnej 15 – w zakresie niezbędnym do obsługi dostawy  zamówienia.
 • Centrala Poczty Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-940 Warszawa, przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8 – w zakresie niezbędnym do obsługi dostawy  zamówienia.
 1. Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej może być niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej w Sklepie Internetowym. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego.
 2. Dane Użytkownika będą przechowywane przez Administratora przez czas nieokreślony.
 3. Dane osobowe Użytkownika są przechowywane i chronione z należytą starannością, zgodnie z wdrożonymi procedurami wewnętrznymi Administratora.

§3
Bezpieczeństwo danych

Podjęliśmy środki mające na celu zabezpieczenie Państwa Danych Osobowych przed przypadkową utratą lub przed ich przeglądaniem, wykorzystywaniem, modyfikowaniem lub ujawnianiem przez niepowołane osoby. Wszystkie informacje i dane, które nam Państwo przekazują, są przechowywane na naszych bezpiecznych serwerach, chronionych przez firewalle.

 1. Wykaz lokalizacji w których przetwarzane są dane osobowe oraz zastosowane zabezpieczenia
 • Serwery zapewnia firma ALTE na podstawie umowy. Serwery znajdują się w profesjonalnym centrum przetwarzania danych należącym do Przedsiębiorstwo ALTE z siedzibą w Nowym Sączu przy  ulicy  Jagiellońskiej 46
 • Biuro firmy Wydawnictwo Lupan Anna Kościółek, Ludowa 26, 33-100 Tarnów
 1. Do danych osobowych zbieranych przez Sklep Internetowy mają bezpośredni dostęp jedynie uprawnieni pracownicy wydawnictwolupan.pl.
 2. Zastosowano następujące środki ochrony fizycznej danych osobowych:
 • Zbiór danych osobowych przechowywany jest w pomieszczeniu zabezpieczonym drzwiami o podwyższonej odporności na włamanie.
 • Pomieszczenia, w którym przetwarzany jest zbiór danych osobowych wyposażone są w system alarmowy przeciwwłamaniowy.
 • Dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzany jest zbiory danych osobowych objęte są systemem kontroli dostępu
 • Dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzany jest zbiór danych osobowych kontrolowany jest przez system monitoringu z zastosowaniem kamer przemysłowych.
 • Dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzany jest zbiór danych osobowych jest nadzorowany przez służbę ochrony podczas nieobecności pracowników.
 • Zastosowano System przeciwpożarowy we wszystkich pomieszczeniach serwerowni.
 1. Środki sprzętowe infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej:
 • Zastosowano urządzenia typu UPS, generator prądu i/lub wydzieloną sieć elektroenergetyczną, chroniące system informatyczny służący do przetwarzania danych osobowych przed skutkami awarii zasilania.
 • Dostęp do systemu operacyjnego komputera, w którym przetwarzane są dane osobowe zabezpieczony jest za pomocą procesu uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora użytkownika oraz hasła.
 • Fakt uzyskania dostępu do danych odkładany jest w logach systemowych
 • Zastosowano systemowe środki uniemożliwiające wykonywanie nieautoryzowanych kopii danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych.
 • Dostęp do środków teletransmisji zabezpieczono za pomocą mechanizmów uwierzytelnienia.
 • Zastosowano macierz dyskową w celu ochrony danych osobowych przed skutkami awarii pamięci dyskowej.
 • Zastosowano środki ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem takim, jak np. robaki, wirusy, konie trojańskie, rootkity.
 • Użyto system Firewall do ochrony dostępu do sieci komputerowej.
 1. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
 • Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.
 • Certyfikat SSL.
 • Szyfrowanie danych.
 1. Bezpieczeństwo Państwa danych zależy także od Państwa. Jeżeli otrzymali Państwo od nas (lub sami wybrali) hasło dostępu do naszej Sklepu Internetowego, odpowiadają Państwo za zachowanie go w tajemnicy. Prosimy nie podawać nikomu swojego hasła. Niestety przesyłanie informacji i danych przez Internet nie jest całkowicie bezpieczne. Choć dokładamy wszelkich starań w celu ochrony Państwa Danych Osobowych, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa Państwa Danych Osobowych przesłanych na nasz Sklep Internetowy. Każde przesłanie danych odbywa się na Państwa ryzyko. Nie ponosimy odpowiedzialności za obejście ustawień prywatności ani zabezpieczeń na Stronie Internetowej.

§4
Informacje zbierane przez nas za pomocą technologii do automatycznego zbierania danych

 1. Kiedy przeglądają Państwo naszą Stronę i wchodzą z nią w interakcję, możemy stosować technologie do automatycznego zbierania danych w celu uzyskania określonych informacji dotyczących Państwa sprzętu oraz Państwa czynności i zwyczajów związanych z przeglądaniem stron internetowych, m.in.:
 • szczegółów Państwa odwiedzin na naszej Stronie, w tym danych dotyczących transmisji danych, logów i innych danych komunikacyjnych oraz zasobów, do których uzyskują Państwo dostęp i z których Państwo korzystają na naszej Stronie Internetowej; oraz
 • informacji dotyczących Państwa komputera i łącza internetowego, w tym Państwa adresu IP, systemu operacyjnego i typu przeglądarki.
 1. Informacje zbierane przez nas automatycznie to dane statystyczne, które mogą zawierać Dane Osobowe. Możemy je przechowywać i łączyć z Danymi Osobowymi, które zbieramy w inny sposób. Pomaga nam to usprawnić naszą Stronę Internetową i świadczyć lepsze i bardziej spersonalizowane usługi, m.in. umożliwiając nam:
 • szacowanie liczby i zwyczajów naszych użytkowników;
 • przyspieszenie Państwa wyszukiwań; lub
 • rozpoznawanie Państwa, kiedy powracają Państwo na naszą Stronę Internetową
 1. Technologie, które stosujemy do automatycznego zbierania danych, mogą obejmować:
 • pliki cookie (lub pliki cookie przeglądarki). W celu uzyskania dalszych informacji na temat plików cookie mogą Państwo zapoznać się z naszą Polityką dotyczącą Polityki Cookies,
 • Piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych,
 • Wbudowany kod Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników Strony. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową.
 1. Nie mamy wpływu na technologie śledzenia stron trzecich ani na sposób, w jaki się nimi posługują. Jeżeli mają Państwo pytania na temat reklamy lub innych kierowanych do Państwa treści, powinni się Państwo skontaktować bezpośrednio z odpowiedzialnym za nie podmiotem. W celu korzystania ze strony internetowej wydawnictwolupan.pl niezbędne jest posiadanie:
 • Urządzenia z dostępem do sieci Internet
 • Aktywnej skrzynki elektronicznej odbierającej wiadomości e-mail
 • Przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron www.

§5
Procedura w przypadku podejrzenia naruszenia zabezpieczeń zbioru danych osobowych

 1. Każdy, kto stwierdzi fakt nasuwający podejrzenie wystąpienia możliwości naruszenia bezpieczeństwa informacji zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Administratora Bezpieczeństwa Informacji
 2. Do czasu przybycia Administratora Bezpieczeństwa Informacji należy:
 • Niezwłocznie podjąć działanie w celu powstrzymania skutków naruszenia bezpieczeństwa
 • Ustalić przyczynę naruszenia bezpieczeństwa
 • Podjąć niezbędne działania w celu udokumentowania przypadku wystąpienia incydentu
 • Nie opuszczać miejsca zdarzenia do czasu przybycia Administratora Bezpieczeństwa Informacji
 1. Administrator Bezpieczeństwa Informacji, po zapoznaniu się z sytuacją podejmuje niezbędne kroki w celu:
 • Wyjaśnienia incydentu
 • Ograniczeniu negatywnych skutków incydentu
 • Zapobieżenia pojawienia się podobnego incydentu w przyszłości
 • Zgłoszenia wystąpienia incydentu do odpowiednich organów ochrony prawnej, w sytuacji, gdy jest to wymagane dla danego incydentu przez przepisy prawa.

§6
Postanowienia końcowe

 1. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Sklepu Internetowego.
 2. Niniejsza polityka prywatności może być okresowo modyfikowana. Jeżeli nadal będą Państwo korzystać ze Strony Internetowej po wprowadzeniu przez nas zmian, zostanie to uznane za wyrażenie zgody na takie zmiany, więc proszę regularnie sprawdzać, czy polityka prywatności nie została zaktualizowana.